มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
นักศึกษา  นักศึกษา   บุคลากร  ศิษย์เก่า   บุคคลทั่วไป  MORE
Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
Download | Link | Online Help |    

 
Home > News & Activity

อธิการบดีให้โอวาทนศ.ฝึกงานนิเทศศาสตร์เผยภูมิปัญญา

19 ตุลาคม 2552

 
 
 
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดย รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวชอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ นอกจากนี้ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเล่า ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกงานในองค์กรต่างๆ ได้แก่ คุณธัญญาภรณ์ ธรรมประวัติ คุณอรรณพ หมั่นพูล และคุณภัทรพล ทองเลิศ ในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้จัดเพื่อให้นักศึกษา ได้รับทราบข้อคิดจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย แนวคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจะได้นำแนวทางและการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพด้วยที่สำคัญในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพราะนัก ศึกษาจะได้ออกไปฝึกปฏิบัติจริง ได้เห็นการทำงานในหน่วยงานต่างๆ รู้จักการแก้ไขปัญหานอกเหนือจาก ที่ได้ศึกษามาในภาคทฤษฎีในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และขณะเดียวกันก็ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมาแก้ไขปัญหา สถานการณ์จริง รู้จักการทำงานเป็นทีม และสร้างมนุษยสัมพันธ์ในที่ทำงานอีกด้วย


News & Activity
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ
ประกาศ โครงการสินเชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและสุนันทาคอนเสิร์ต
การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2552
นักศึกษาชั้นปีที่1 ติดต่อขอรับusernameและpassword
 

 

 
© Suan Sunandha Rasabhat University All rights reserved.
Suan Sunandha Rasabhat University 1U-Thong Nok Road, Wachira, Dusit Bangkok 10300 Tel: 0-2243-2240-7 Fax: 0-2243-2248 Email: webmaster@sru.ac.th