มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
นักศึกษา  นักศึกษา   บุคลากร  ศิษย์เก่า   บุคคลทั่วไป  MORE
Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
Download | Link | Online Help |    

 
Home > News & Activity

70 ปี สวนสุนันทา

19 ตุลาคม 2552


คอลัมน์ สดจากราชภัฏ

 

 

เนื่องในโอกาสการจัดงาน ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้ง มร.สส. โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอภิปราย เรื่อง 70 ปีสวนสุนันทารากแก้วแห่งปัญญา การบริหารธุรกิจภายใต้ปรัชญาพอเพียง การประกวดภาพถ่าย 70 ปีสวนสุนันทา เป็นต้น

 

ไฮไลต์ของงานคือการจัดแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสม 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง กลิ่นแก้วเจ้าจอม รวบรวมนักแสดงทั้งศิษย์เก่า และปัจจุบันกว่า 150 ชีวิต ทั้งนี้การแสดงดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดถึงประวัติความเป็นมาของวังสวนสุนันทา ที่ก่อกำเนิดมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชการที่ 5 บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเดินทางผ่าน 70 ปี ของ สวนสุนันทา

 

เริ่มต้นตั้งแต่ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสุนันทา ได้เป็นที่ประทับของพระมเหสี พระราชธิดาและเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 32 ตำหนัก

 

รวมทั้งอาคารที่พักของบรรดาข้าราชบริพาร โดยมีพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประทับ ณ ตำหนักสายสุทธานพดล ตั้งแต่ พ.ศ. 2467

 

ปัจจุบันอนุรักษ์ไว้มีสภาพใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดอยู่ 6 ตำหนัก เนื่องจากมีผู้นำบุตรีและหลานของตน มาถวายตัวต่อพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา เป็นจำนวนมาก พระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้สร้างโรงเรียนนิภาคารสอนตามหลักสูตรการศึกษาสมัยนั้น รวมทั้งอบรมมารยาทและการฝีมือด้วยดำเนินกิจการไปโดยปริยาย

 

ต่อมาปีพ.ศ.2480 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์ดำริที่จะให้เป็นที่พักอาศัยของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

แต่คณะรัฐมนตรีลงมติให้ใช้สถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาของรัฐ กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้งให้เป็นสถานศึกษาสำหรับกุลสตรี ชื่อ โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2480 จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายจัดการศึกษาให้สูงขึ้นและปรับเปลี่ยนมา จัดการศึกษาสำหรับการผลิตครูประโยคประถมศึกษา (ปป.) จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น วิทยาลัยฝึกหัดครูสวนสุนันทา โดยให้ทุนศึกษาต่อในระดับการฝึกหัดครูแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมัธยม ศึกษาปีที่ 8 หรือ ม.8 ในขณะนั้น ที่คัดจากมหาวิทยาลัยสตรีประจำจังหวัดทั่วประเทศ

 

ต่อมาการฝึกหัดครูไทยรับอิทธิพลแนวคิดการฝึกหัดครูจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้การผลิตครู ปป.ต้องเลิกล้มไป และระบบการรับเปลี่ยนวิธีการรับนักศึกษาตั้งแต่มัธยมการศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อการฝึกหัดครูในระดับประกาศนียบัตรการศึกษาหรือ (ป.กศ.) และปกศ.ชั้นสูง เทียบเท่าระดับอนุปริญญา ซึ่งในปีพ.ศ.2512 จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น วิทยาลัยครูสวนสุนันทา เน้นการจัดการศึกษาระดับป.กศ.สูง

 

ต่อมาได้มีการพัฒนาและยกมาตรฐานการจัดการศึกษาของฝึกหัดครูให้สูงขึ้นและให้ เป็นระดับมืออาชีพ มาเป็นการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาเมื่อปีพ.ศ.2518 หรือปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)

 

หลังจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เปิดโอกาสให้วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจัดการศึกษาหลายสาขามากขึ้น พร้อมกับความต้องการกำลังคนด้านการฝึกหัดครูลดลง

 

ทำให้มีการริเริ่มปฏิรูปและพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้แก่ สายวิทยาศาสตร์ และสายศิลปศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมวิชาต่างๆ มากขึ้น จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยครูสวนสุนันทามาเป็น สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ในปีพ.ศ.2538

 

ที่สำคัญในวันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ.2547 ได้รับการยกฐานะให้เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)ทำให้การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว มีความอิสระ และเป็นนิติบุคคลในการจัดการทั้งด้านวิชาการ การเงิน งบประมาณ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีฐานะทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นๆ โดยมร.สส. มี 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ และมีหน่วยงานสนับสนุนสายวิชาการ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ

 

ในปีการศึกษา 2548 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ตั้งหน่วยงานภายใน 3 หน่วยงาน ได้แก่บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ (International College) และวิทยาลัยการจัดการ (College of Management) โดยเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบนอกระบบ ไม่เป็นราชการ มีความอิสระ คล่องตัวสูง และอยู่ในการกำกับของมหาวิทยาลัย

 

พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิรูปการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอนทั้งระบบ เร่งรัดการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ปรับทิศทางการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเป็นของตนเอง มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และสังคม ทำให้มีความแตกต่างไปจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเดิม

 

ทั้งนี้ มร.สส.ผลักดันให้ทำหลักสูตรใหม่กว่า 30 หลักสูตร และหลายหลักสูตรปรับที่เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย อาทิ วท.บ. สาขาการจัดการอาคารสูง (Building Management) และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในระดับมหาบัณฑิต สาขาการจัดคุณภาพ สาขาการจัดการความมั่นคงปลอดภัย (Security Management) สาขานวัตกรรมผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Innovation Management) สาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ (Mathematic Informatics) และระดับครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารจัดการ (Education Innovation Management) เป็นต้น รวมแล้วมีหลักสูตรและการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก 48 หลักสูตร

 

นับจากอดีต มาจนถึงปัจจุบัน มร.สส.ยังได้รับความนิยมสูงสุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติการสมัครเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ในช่วง 10 ปีที่ผ่าน พบว่ามีผู้สมัครเรียนไม่น้อยกว่า 12,000 คน

 

สำหรับในปัจจุบัน มร.สส.มีนักศึกษาภาคปกติประมาณ 10,000 คน และภาคพิเศษแบบเต็มเวลา มีนักศึกษาประมาณ 8,000 กว่าคน

 

สวนสุนันทา เคยมีชื่อเสียงโด่งดัง มาจากรากฐานของการผลิตครูที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมมานาน มีชื่อเสียงทางด้านนาฏศิลป์และการแสดง แต่ช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา บริบทของการผลิตครูและนาฏศิลป์การแสดงได้ลดความนิยมลง ด้วยสาเหตุมาจากความต้องการบัณฑิตในสาขานี้ลดลง และไม่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาหลักสูตร ที่จะต้องสนองความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้ภาพขาดหายไปในช่วงหลังๆ

 

ดังนั้น มร.สส.มีการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน แบบสหวิทยาการ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 เปิดสอนทั้งด้าน ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ยังไม่สามารถสร้างจุดเด่น ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงหรือยี่ห้อ (brand) ของตัวเองได้มากนัก เนื่องจากหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรกลาง ที่สร้างขึ้นโดยกรมการฝึกหัดครู สภาการฝึกหัดครู และสภาสถาบันราชภัฏ(เดิม) ทุกสาขา โปรแกรม และรายวิชาเหมือนกันทั้งประเทศ จึงไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้มากนัก

 

อย่างไรก็ตาม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสายครุศาสตร์ยังถือได้ว่าเป็นสาขาที่มีคุณภาพ และยังสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เนื่องจากบัณฑิตมีงานทำในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสาขาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

 

นอกจากนี้สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่นับว่าได้รับความนิยมสูงสุด ระหว่างสถาบันราชภัฏ(เดิม)ด้วยกัน ปัจจุบันได้มีสาขาใหม่ อาทิ สาขาการโรงแรมและที่พัก อุตสาหกรรมท่องเที่ยว กราฟิกและมัลติมีเดียเป็นต้น ที่มีความนิยมสูงมาก เพราะอัตราส่วนของการสมัครที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 20 ต่อ 1

 

ผศ.ดร.โชติช่วง กล่าวว่า นับจากปีพ.ศ. 2548 ที่ได้ยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยมาหนึ่งปี มหาวิทยาลัยจำเป็นจึงต้องมีการปฏิรูปการบริหารจัดการ ปฏิรูปหลักสูตรและการสอน และเร่งรัดผลงานวิจัยและการบริการ เพื่อที่จะหาจุดเน้น สร้างยี่ห้อ หรือสร้างชื่อเสียง ให้มีความโดดเด่น จึงมีการกำหนดเป้าหมาย และให้มีความเป็นเลิศ

 

อธิการบดี มร.สส. กล่าวถึงทิศทางในอนาคตว่า ในที่สุดสวนสุนันทา จะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ (autonomous university) ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทั้งจากภายในประเทศและนานาประเทศ ในที่สุดภูมิปัญญาไทยจะถูกยกระดับสู่ความเป็นนานาชาติและสากล


News & Activity
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ
ประกาศ โครงการสินเชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและสุนันทาคอนเสิร์ต
การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2552
นักศึกษาชั้นปีที่1 ติดต่อขอรับusernameและpassword
 

 

 
© Suan Sunandha Rasabhat University All rights reserved.
Suan Sunandha Rasabhat University 1U-Thong Nok Road, Wachira, Dusit Bangkok 10300 Tel: 0-2243-2240-7 Fax: 0-2243-2248 Email: webmaster@sru.ac.th